ΜΕΤΕΩΡ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

LONG-RANGE REPEATER,SOLAR-POWERED
Product code: 7654
Product ID: 462

LONG-RANGE REPEATER,SOLAR-POWERED

Ο ασύρματος αναμεταδότης μεγάλης εμβέλειας (Long-r ange Wireless Repeater) χρησιμεύει για να αναμεταδ ίδει το σήμα από την μονάδα αισθητήρων σε μεγαλύτ ερες αποστάσεις έως 3,2km ή για να βελτιώσει την λ ήψη από δύσκολα σημεία. Προσοχή: η λειτουργία του απαιτεί την χρήση ενός ζ εύγους κεραιών που διατίθενται χωριστά. Ο αναμεταδ ότης έχει δύο καλώδια στα οποία συνδέονται οι εξωτ ερικές κεραίες. Επιλέξτε την Davis 7656 Omni Anten na με εμβέλεια έως 476m προς όλες τις κατευθύνσεις ή την Davis 7660 Yagi Antenna με εμβέλεια έως 1.5 km προς μία κατεύθυνση. Θα χρειαστείτε 2 κε..

388.12€ προ ΦΠΑ: 313.00€

WEATHER STATION - ATOMIC LINKED CLOCK - WIRELESS SENSORS
Product code: W-8681-MKII
Product ID: 684

WEATHER STATION - ATOMIC LINKED CLOCK - WIRELESS SENSORS

Ασύρματος μετεωρολογικός σταθμός (δεν χρειάζεται κ αλώδιο σύνδεσης μεταξύ οθόνης αισθητήρων). Ώρα κα ι ημερομηνία συγχρονίζονται με το Γερμανικό DCF at omic standard signal. Όλος ο απαραίτητος εξοπλισμό ς περιλαμβάνεται. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα ς μικρός ιστός πάνω στον οποίο θα τοποθετηθεί ο ισ τός με τους αισθητήρες. Η μεγάλη οθόνη αφής σας επ ιτρέπει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για την τοποθεσί α σας. Εμφανίζει ιστορικό και με το παρεχόμενο λογ ισμικό συνδέεται σε PC μέσω USB καλωδίου. Μπορείτε να προγραμματίσετε, να αποθηκέψετε δεδομένα, να δ ημιουργήσετε το δικό σας ιστορικό και ν..

177.32€ προ ΦΠΑ: 143.00€

CABLED VANTAGE PRO2 WITH STANDARD RADIATION SHIELD
Product code: 6152CEU
Product ID: 293

CABLED VANTAGE PRO2 WITH STANDARD RADIATION SHIELD

Ενσύρματος Vantage Pro 2 με κλωβό προστασίας. Περι λαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα αισθητ ήρων και υλικά εγκατάστασης. Οι συμπεριλαμβανόμενο ι αισθητήρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βροχόμε τρο, αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμ όμετρο με 12 μέτρα καλώδιο. Ενα μικρό φωτοβολταικό φορτίζει μία μικρή μπαταρία των 3Volt για την αυτ όνομη τροφοδοσία της μονάδας. Οι αισθητήρες θερμοκ ρασίας και υγρασίας είναι μέσα στο κλωβό προστασία ς. Η κονσόλα μπορεί να τροφοδοτηθεί χρησιμοποιώντα ς τον συμπεριλαμβανόμενο 220 volt τροφοδοτικό ή με τρεις C μπαταρίες. Για την σύνδεση του..

806.00€ προ ΦΠΑ: 650.00€

WIRELESS VANTAGE PRO2 WITH STANDARD RADIATION SHIELD
Product code: 6152EU
Product ID: 348

WIRELESS VANTAGE PRO2 WITH STANDARD RADIATION SHIELD

Aσύρματος Vantage Pro 2 με κλωβό προστασίας για τη ν ακριβέστερη μέτρηση θερμοκρασίας. Περιλαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα αισθητήρων και υλικά εγκατάστασης. Οι συμπεριλαμβανόμενοι αισθητή ρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βροχόμετρο, αισθ ητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμόμετρο με 12 μέτρα καλώδιο. Ενα μικρό φωτοβολταικό φορτίζει μία μικρή μπαταρία των 3Volt για την αυτόνομη τρο φοδοσία της μονάδας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι μέ σα στο κλωβό προστασίας. Η κονσόλα μπορεί να τροφο δοτηθεί χρησιμοποιώντας τον συμπεριλαμβ..

877.92€ προ ΦΠΑ: 708.00€

WIRELESS VANTAGE PRO2 WITH FAN ASPIRATION
Product code: 06153EU
Product ID: 327

WIRELESS VANTAGE PRO2 WITH FAN ASPIRATION

Aσύρματος Vantage Pro 2 με κλωβό προστασίας και αν εμιστηράκι ανανέωσης του αέρα μέσα στον κλωβό για την ακριβέστερη μέτρηση θερμοκρασίας. Περιλαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα αισθητήρων κα ι υλικά εγκατάστασης. Οι συμπεριλαμβανόμενοι αισθη τήρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βροχόμετρο, αι σθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμόμετρο με 12 μέτρα καλώδιο. Ενα μικρό φωτοβολταικό φορτίζ ει μία μικρή μπαταρία των 3Volt για την αυτόνομη τ ροφοδοσία της μονάδας. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι μέ σα στο κλωβό προστασίας. Η κονσόλα μπορ..

1,168.08€ προ ΦΠΑ: 942.00€

CABLED VANTAGE PRO2 PLUS WITH STANDARD RADIATION SHIELD
Product code: 6162CEU
Product ID: 307

CABLED VANTAGE PRO2 PLUS WITH STANDARD RADIATION SHIELD

Ενσύρματος Vantage Pro 2 με κλωβό προστασίας. Διαθ έτει επίσης αισθητήρες ηλιακής ενέργειας και υπερι ώδους (UV) ακτινοβολίας. Περιλαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα α ισθητήρων και υλικά εγκατάστασης. Οι συμπεριλαμβαν όμενοι αισθητήρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βρ οχόμετρο, αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμόμετρο με 12 μέτρα καλώδιο. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι μέ σα στον κλωβό προστασίας. Η κονσόλα μπορεί να τροφ οδοτηθεί χρησιμοποιώντας τον συμπεριλαμβανόμενο 22 0 volt τροφοδοτικό ή με τρεις C μπαταρίες. ..

1,423.52€ προ ΦΠΑ: 1,148.00€

VANTAGE VUE WIRELESS WEATHER STATION
Product code: 6250
Product ID: 707

VANTAGE VUE WIRELESS WEATHER STATION

O ασύρματος Vantage Vue συνδυάζει την γνωστή ακρίβ εια και αντοχή των σταθμών Davis σε μία συμπαγή μο νάδα που τοποθετείται και ρυθμίζεται εύκολα. Περιλ αμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα αισθητή ρων και υλικά εγκατάστασης. Η κομψή αλλά και ανθεκ τική εξωτερική μονάδα συμπεριλαμβάνει βροχόμετρο, αισθητήρα θερμοκρασίας, υγρασίας και ανεμόμετρο. H κονσόλα LCD με την μοναδική λειτουργία Weather Ce nter δίνει επιπλέον πληροφορίες σε κάθε μεταβλητή. Οι συχνότητες εκπομπής/λήψης του Vantage Vue είνα ι συμβατές με την σειρά Vantage Pro2. ..

529.48€ προ ΦΠΑ: 427.00€

WIRELESS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS
Product code: 6162EU
Product ID: 305

WIRELESS VANTAGE PRO2 PLUS WITH UV & SOLAR RADIATION SENSORS

Aσύρματος Vantage Pro 2 με κλωβό προστασίας. Διαθέ τει επίσης αισθητήρες ηλιακής ενέργειας και υπεριώ δους (UV) ακτινοβολίας. Περιλαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα α ισθητήρων και υλικά εγκατάστασης. Οι συμπεριλαμβαν όμενοι αισθητήρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βρ οχόμετρο, αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμόμετρο με 12 μέτρα καλώδιο. Ενα μικρό φωτοβολ ταικό φορτίζει μία μικρή μπαταρία των 3Volt για τη ν αυτόνομη τροφοδοσία του ISS. Οι αισθητήρες θερμοκρασίας και υγρασίας είναι μέσα στον κλωβό προστασίας. Η κονσόλα μπορεί να..

1,478.08€ προ ΦΠΑ: 1,192.00€

METEO BOX
Product code: MCBOX
Product ID: 745

METEO BOX

Το MeteoBox είναι μια πρωτοποριακή ολοκληρωμένη λύ ση που αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται από την CYBE X για αδιάλειπτη αποστολή μετεωρολογικών δεδομένων από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σα ς. Στο ΜeteoBox δημιουργείται η βάση δεδομένων του μετεωρολογικού σας σταθμού και αποστέλλονται τα σ τοιχεία στην σελίδα σας στο internet χωρίς την ανά γκη ύπαρξης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε συνεχή λειτ ουργία αποτελώντας μια πιο σταθερή, οικονομική και αποδοτική λύση. * Υποστήριξη των μετεωρολογικών σταθμών Vantage..

493.52€ προ ΦΠΑ: 398.00€

WIRELESS VANTAGE PRO2 PLUS WITH FAN ASPIRATION
Product code: 6163EU
Product ID: 304

WIRELESS VANTAGE PRO2 PLUS WITH FAN ASPIRATION

Ασύρματος Vantage Pro 2 με κλωβό προστασίας και αν εμιστηράκι ανανέωσης του αέρα μέσα στον κλωβό για την ακριβέστερη μέτρηση θερμοκρασίας. Διαθέτει επιπλέον αισθητήρες ηλιακής ενέργειας και υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας. Περιλαμβάνει κονσόλα/δέκτη, ολοκληρωμένη μονάδα α ισθητήρων και υλικά εγκατάστασης. Οι συμπεριλαμβαν όμενοι αισθητήρες της εξωτερικής μονάδας είναι: βρ οχόμετρο, αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας και ανεμομέτρο με 12 μέτρα καλώδιο. Ενα μικρό φωτοβολ ταικό φορτίζει μία μικρή μπαταρία των 3Volt για..

1,778.16€ προ ΦΠΑ: 1,434.00€

METEOBOX 3G/4G
Product code: MCBOX3G
Product ID: 746

METEOBOX 3G/4G

Το MeteoBox3G είναι μια πρωτοποριακή ολοκληρωμένη λύση που αναπτύχθηκε και κατασκευάζεται από την CY BEX για αδιάλειπτη αποστολή μετεωρολογικών δεδομέν ων από το σημείο της εγκατάστασης στην ιστοσελίδα σας μέσω δικτύου 3G. Στο ΜeteoBox3G δημιουργείται η βάση δεδομένων του μετεωρολογικού σας σταθμού κα ι αποστέλλονται τα στοιχεία στην σελίδα σας στο in ternet χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ηλεκτρονικού υπολο γιστή σε συνεχή λειτουργία και επίγειας σύνδεσης σ το internet αποτελώντας μια πιο σταθερή, οικονομικ ή και αποδοτική λύση. ..

644.80€ προ ΦΠΑ: 520.00€

Ultrasonic Ανεμόμετρο χειρός
Product code: 00276
Product ID: 358

Ultrasonic Ανεμόμετρο χειρός

Ultrasonic ανεμόμετρο χειρός για την ανάγνωση τρέχ ουσας ταχύτητας ανέμου, αποθήκευση μέγιστης ταχύτητας, 5 δευτερόλεπτα μέση ταχύτητα και τρέχουσα μέση ταχύτητα. Επιπλέον φέρει αισθητήρα θερμομέτρο υ. Μέγιστη ταχύτητα μέτρησης ανέμου έως 150 mph. Περιέχει μπαταρία 3-volt λιθίου και λουράκι και υ λικό για την τοποθέτηση στο τιμόνι ποδηλάτου. Διάρ κεια μπαταρίας 600 ώρες. Διαστάσεις: 12.7 x 7.6 x 1.9 cm. Βάρος: 300 γρ...

152.52€ προ ΦΠΑ: 123.00€

COMPLETE SOIL MOISTURE/TEMPERATURE STATION
Product code: 6345CS
Product ID: 333

COMPLETE SOIL MOISTURE/TEMPERATURE STATION

Ο ηλιακά τροφοδοτούμενος σταθμός περιλαμβάνει τον αναμεταδότη και την μπαταρία μέσα σε αδιάβροχο κάλ υμμα, καθώς και 4 αισθητήρες υγρασίας εδάφους και 4 μετρητές θερμοκρασίας. Για να δείτε τα δεδομένα, μπορείτε να προσθέσετε μια ασύρματη κονσόλα Vanta ge Pro2 ή το Weather Envoy ή το Weather Link. Μπορ είτε επίσης να προσθέσετε μέχρι και 2 αισθητήρες υ γρότητας των φύλλων (πωλούνται ξεχωριστά) για να δ ημιουργήσετε ένα συνηθισμένο σταθμό. Είναι συμβατός μόνο με με Vantage Pro2...

804.76€ προ ΦΠΑ: 649.00€

WIRELESS LEAF & SOIL MOISTURE/TEMPERATURE STATION,OV version
Product code: 6345OV
Product ID: 399

WIRELESS LEAF & SOIL MOISTURE/TEMPERATURE STATION,OV version

Ο ηλιακά τροφοδοτούμενος σταθμός περιλαμβάνει τον αναμεταδότη και την μπαταρία μέσα σε αδιάβροχο κάλ υμμα. Μπορεί να δεχθεί έως 4 αισθητήρες υγρασίας εδάφους και 4 αισθητήρες θερμοκρασίας. Για να δείτε τα δε δομένα, μπορείτε να προσθέσετε μια ασύρματη κονσόλ α Vantage Pro2 ή το Weather Envoy ή το Weather Lin k. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μέχρι και 2 αισθη τήρες υγρασία φύλλων (πωλούνται ξεχωριστά) για να δημιουργήσετε ένα συνηθισμένο σταθμό. Χωρίς τους αισθητήρες. Είναι συμβατός μόνο με με Vantage Pro2...

298.84€ προ ΦΠΑ: 241.00€

WIRELESS TEMPERATURE STATION
Product code: 6372
Product ID: 339

WIRELESS TEMPERATURE STATION

Ο Wireless temperature station περιλαμβάνει αισθητ ήρα θερμοκρασίας από ανοξείδωτο ατσάλι με 3.6 μέτρ α καλώδιο, αναμεταδότη και μπαταρία μέσα ανθεκτικό από τις καιρικές συνθήκες προστατευτικό καθώς και υλικά εγκατάστασης. Η μπαταρία λιθίου διαρκεί μέχ ρι και ένα χρόνο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. < br> Τα δεδομένα από 8 σταθμούς και πάνω μπορεί κανείς να τα δει σε μία και μόνο Vantage Pro2 κονσόλα (πω λείται χωριστά). Η, για ένα ολοκληρωμένο σύστημα κ αιρικών δεδομένων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σταθμό Vantage Pro2 ή έναν Vantage Pro..

287.68€ προ ΦΠΑ: 232.00€

WIRELESS TEMPERATURE/HUMIDITY STATION
Product code: 6382
Product ID: 338

WIRELESS TEMPERATURE/HUMIDITY STATION

Ο ασύρματος σταθμός θερμοκρασίας/σχετικής υγρασίας περιλαμβάνει αισθητήρα θερμοκρασίας/υγρασίας, ανα μεταδότη και προστασία ακτινοβολίας. Το κάλυμμα πρ οστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και όποια άλλ η πηγή ακτινοβολίας ή ανακλώμενης θερμότητας. Τα δεδομένα από 8 και πανω σταθμούς φαίνονται σε μ ια μόνο κονσόλα Vantage Pro2 (πωλείται ξεχωριστά) ή στο Weather Envoy και το Weather Link. Η, για έν α πιο ολοκληρωμένο σύστημα καιρικών δεδομένων, μπο ρείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο σταθμό Vanta ge Pro2 ή Vantage Pro2 Plus. (Μπορείτε να π..

448.88€ προ ΦΠΑ: 362.00€

VANTAGE VUE WIRELESS INTEGRATED SENSOR SUITE
Product code: 6357OV
Product ID: 690

VANTAGE VUE WIRELESS INTEGRATED SENSOR SUITE

Πλήρης ασύρματη εξωτερική μονάδα αισθητήρων Vantag e Vue...

324.88€ προ ΦΠΑ: 262.00€

Επίδειξη 1 προς την 17 του 17 (1 Σελίδες )